Politică de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informații generale

            Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SCM Policlinica Sfanta Maria, cu sediul în Baia Mare, b-dul Bucuresti, nr. 18 si 22, jud. Maramures, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet Consiliere medicala la distanta.

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, respectând principiile de legalitate, echitate și transparență;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibila cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal/special care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depașește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal/special pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în lege în vederea garantării drepturilor și a libertăților persoanei vizate;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal/special, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Ce date cu caracter personal/special colectăm de la dumneavoastră

            Informațiile și datele cu caracter personal/special pe care SCM Policlinica Sfanta Maria, în calitate de operator, le colectează despre dumneavoastră sunt:

 1. Datele cu caracter personal/special furnizate de dumneavoastră – cum ar fi numele, genul, vârsta etc.
 2. Date de identificare – informațiile cu privire la cărțile de identitate și cele de pe cardul de sănătate.
 3. Datele de contact: adresa poștală, adresa de poștă electronică și numărul de telefon.
 4. Date cu caracter special – datele medicale care sunt necesare pentru îndeplinirea serviciilor solicitate.
 5. Orice date sau informații pe care le furnizați de exemplu atunci când ne contactați;

Listă exemplificativă a datelor cu caracter personal/special pe care le colectăm:

 • numele și prenumele complete ale persoanelor care vor fi supuse serviciilor medicale;
 • vârsta, locul și data nașterii;
 • codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia în cazul în care nu aveți cetățenia română;
 • numărul și seria documentului de identitate;
 • data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
 • domiciliul stabil/reședința (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară);
 • telefonul/faxul/e-mail;
 • ocupația/funcția/statutul social;
 • datele din actele de stare civilă;
 • permis de conducere;
 • imagine;
 • adresa IP, atunci când vizitați pagina noastră de internet fără a dezactiva Cookies;
 • informații privind starea de sănătate a dumneavoastră, privind istoricul afecțiunilor de care ați suferit, antecedente în familie etc.

De ce vă colectăm datele cu caracter personal/special

            Datele dumneavoastra cu caracter personal/special și cele ale persoanelor pentru care se solicită serviciile noastre sunt colectate în scopul prestării serviciilor de sănătate:

 1. a) Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal/special pentru a vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat. Este posibil sa vă contactăm prin email, telefon sau prin mesaje text. Metoda depinde de informațiile de contact care ne-au fost oferite.
 2. b) Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal/special pentru activități de marketing și ofertare. Este posibil să vă contactăm, utilizând adresa dumneavoastră de email, pentru a vă informa cu privire la serviciile noastre și ofertele de care puteți să beneficiați.
 3. c) Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal/special în scopuri juridice.

            Pentru a respecta reglementările legale interne și internaționale în vigoare, suntem obligați să colectăm și să stocăm date cu caracter personal/special, iar unele dintre aceste date sunt arhivate pentru diferite perioade de timp care sunt termene legale.

            Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal/special în scopurile menționate mai sus se bazeaza pe:

 • Consimțământ;
 • Obligație legală;
 • Interesul legitim.

            SCM Policlinica Sfanta Maria folosește codul numeric personal (CNP) ca modalitate de identificare fără echivoc a pacientului, în așa fel încât să nu se producă o substituire, pentru a se limita erorile în efectuarea prelucrărilor de date, pentru a se păstra rapiditatea comunicării cu dumneavoastră în verificarea curentă și, de asemenea, în cadrul comunicării cu terțe persoane.

            În ceea ce privește datele privind starea de sănătate, istoricul afecțiunilor și alte categorii speciale de date, acestea pot fi utilizate și stocate numai cu acordul dumneavoastră. SCM Policlinica Sfanta Maria folosește aceste date pentru a putea definitiva și gestiona solicitarile privind serviciile medicale mai ales având în vedere că în derularea activității sale, prelucrarea datelor medicale ale pacienților este indispensabilă executării serviciilor medicale. În lipsa acestor informații cu caracter sensibil, această activitate nu ar putea fi desfășurată.

Cui distribuim și divulgăm datele cu caracter personal/special

            De principiu, SCM Policlinica Sfanta Maria nu va furniza către terți datele dumneavoastră cu caracter personal/special. Cu toate acestea, există posibilitatea ca unele date să fie transmise în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale sau legale, în următoarele cazuri:

– putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal/special, fără a vă informa în prealabil despre acest lucru, autorităților competente în situația în care suntem obligați prin lege să acționăm astfel, în măsura în care acest lucru este solicitat de organele abilitate pentru prevenirea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor.

– în orice alte situații în care s-ar impune transmiterea datele dumneavoastră cu caracter personal/special către terți, vă vom informa cu privire la o astfel de prelucrare și nu vom efectua transmiterea datelor înainte de a obține consimțământul dumneavoastră.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal/special

            Datele cu caracter personal/special colectate de la dumneavoastră urmează să fie stocate o perioadă rezonabilă, perioadă necesară pentru îndeplinirea activităților medicale solicitate.

            În scopul limitarii prelucrării, SCM Policlinica Sfanta Maria va efectua periodic o revizuire a necesității de prelucrare a datelor, pentru a limita cât mai mult posibil sfera datelor pacienților, supuse prelucrării.

            Vom păstra datele cu caracter personal/special doar atât timp cât este necesar pentru a satisface scopul pentru care au fost oferite de dumneavoastră sau colectate de noi. Atunci când datele cu caracter personal/special pe care le colectăm nu mai sunt necesare în acest sens, le vom distruge sau șterge într-o manieră sigură. În anumite cazuri, putem avea cerințe legale sau de reglementare care ne obligă să arhivăm unele informații pentru o anumită perioadă de timp.

            Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SCM Policlinica Sfanta Maria va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

            În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a utiliza serviciile noastre disponibile pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați solicitarea serviciului dorit, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SCM Policlinica Sfanta Maria, iar contul creat va fi șters automat.

            Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SCM Policlinica Sfanta Maria va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

            Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

            Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SCM Policlinica Sfanta Maria va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SCM Policlinica Sfanta Maria pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

III. Drepturile de care beneficiați

            În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SCM Policlinica Sfanta Maria, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SCM Policlinica Sfanta Maria cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SCM Policlinica Sfanta Maria a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

            Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor SCM Policlinica Sfanta Maria să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SCM Policlinica Sfanta Maria către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SCM Policlinica Sfanta Maria sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SCM Policlinica Sfanta Maria poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

            Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: secretariat@policlinicasfantamaria.ro.

            Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de utilizare a fisierelor de tip cokies.